cold-draw steel wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold-draw steel wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold-draw steel wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold-draw steel wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold-draw steel wire

    * kỹ thuật

    dây thép kéo nguội