cold-drawn bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold-drawn bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold-drawn bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold-drawn bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold-drawn bar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh thép kéo nguội