cold-drawn wire reinforcement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold-drawn wire reinforcement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold-drawn wire reinforcement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold-drawn wire reinforcement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold-drawn wire reinforcement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cốt thép sợi kéo nguội