cold-drawn wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cold-drawn wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cold-drawn wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cold-drawn wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cold-drawn wire

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sợi thép kéo nguội

    thép sợi kéo nguội