coaxial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coaxial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coaxial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coaxial.

Từ điển Anh Việt

 • coaxial

  /kou'æksiəl/ (coaxal) /kou'æksəl/

  * tính từ

  (toán học) đồng trục

  coaxial circles: vòng tròn đồng trục

 • coaxial

  (Tech) thuộc đồng trục

 • coaxial

  đồng trục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coaxial

  * kỹ thuật

  cáp đồng trục

  đồng trục

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coaxial

  having a common axis

  Synonyms: coaxal