co-ordination volume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-ordination volume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-ordination volume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-ordination volume.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-ordination volume

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    âm lượng kết hợp

    âm lượng phối hợp