co-ordination area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-ordination area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-ordination area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-ordination area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-ordination area

    * kỹ thuật

    vùng kết hợp