classification table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

classification table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm classification table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của classification table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • classification table

    * kỹ thuật

    bảng phân loại