classification count nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

classification count nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm classification count giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của classification count.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • classification count

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đếm để phân loại