chinese patent right nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chinese patent right nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chinese patent right giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chinese patent right.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chinese patent right

    * kinh tế

    đặc quyền chế tạo của Trung Quốc