chastise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chastise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chastise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chastise.

Từ điển Anh Việt

  • chastise

    /tʃæs'taiz/

    * ngoại động từ

    trừng phạt, trừng trị

    đánh đập

Từ điển Anh Anh - Wordnet