centerless thread rolling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centerless thread rolling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centerless thread rolling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centerless thread rolling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centerless thread rolling machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy cán ren không tâm