centerless grinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centerless grinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centerless grinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centerless grinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centerless grinder

    * kỹ thuật

    vật lý:

    máy mài không (mũi) tâm