centerless grinding machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centerless grinding machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centerless grinding machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centerless grinding machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centerless grinding machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy mài không tâm