ceiling countershaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ceiling countershaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ceiling countershaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ceiling countershaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ceiling countershaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trục truyền chung trên trần