catalytic alkylation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catalytic alkylation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catalytic alkylation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catalytic alkylation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catalytic alkylation

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ankyl hóa có xúc tác