castellated screw nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

castellated screw nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm castellated screw nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của castellated screw nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • castellated screw nut

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    êcu có khía