castellated beam (castellated girder) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

castellated beam (castellated girder) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm castellated beam (castellated girder) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của castellated beam (castellated girder).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • castellated beam (castellated girder)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm thủng