cartesian coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cartesian coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cartesian coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cartesian coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cartesian coordinates

  * kỹ thuật

  hệ tọa độ vuông góc

  xây dựng:

  hệ tọa độ Descartes

  toán & tin:

  tọa độ Đề các

  tọa độ Descarters (Đề các)