carriage release arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carriage release arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carriage release arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carriage release arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carriage release arm

    * kinh tế

    đòn bẩy tháo dỡ của xe chuyển hàng