caparison nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caparison nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caparison giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caparison.

Từ điển Anh Việt

 • caparison

  /kə'pærisn/

  * danh từ

  tấm phủ lưng ngựa

  đồ trang sức

  * ngoại động từ

  phủ tấm che lên (lưng ngựa)

  trang sức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • caparison

  stable gear consisting of a decorated covering for a horse, especially (formerly) for a warhorse

  Synonyms: trapping, housing

  put a caparison on

  caparison the horses for the festive occasion

  Synonyms: bard, barde, dress up