calorific nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calorific nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calorific giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calorific.

Từ điển Anh Việt

 • calorific

  /,kælə'rifik/

  * tính từ

  (như) caloric

  toả nhiệt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • calorific

  * kỹ thuật

  nhiệt

  phát hiện

  phát nhiệt

  sinh nhiệt

  tỏa nhiệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • calorific

  heat-generating

  the calorific properties of fuels