calorific efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calorific efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calorific efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calorific efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calorific efficiency

    * kỹ thuật

    hiệu suất nhiệt