calorific capacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calorific capacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calorific capacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calorific capacity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calorific capacity

    * kỹ thuật

    năng suất tỏa nhiệt

    nhiệt dung