calf dressing trolley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calf dressing trolley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calf dressing trolley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calf dressing trolley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • calf dressing trolley

    * kinh tế

    kích lăn để giết mổ