cake soap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cake soap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cake soap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cake soap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cake soap

    * kỹ thuật

    xà phòng bánh