cackle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cackle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cackle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cackle.

Từ điển Anh Việt

 • cackle

  /'kækl/

  * danh từ

  tiếng gà cục tác

  tiếng cười khúc khích

  chuyện mách qué, chuyện ba toác, chuyện vớ vẩn; chuyện ba hoa khoác lác

  cut the cackle!

  câm cái mồm đi

  * động từ

  cục tác (gà mái)

  cười khúc khích

  nói dai, nói lảm nhảm, nói mách qué; ba hoa khoác lác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cackle

  the sound made by a hen after laying an egg

  a loud laugh suggestive of a hen's cackle

  talk or utter in a cackling manner

  The women cackled when they saw the movie star step out of the limousine

  squawk shrilly and loudly, characteristic of hens

  emit a loud, unpleasant kind of laughing

  Similar:

  yak: noisy talk

  Synonyms: yack, yakety-yak, chatter