cacao red nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cacao red nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cacao red giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cacao red.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cacao red

    * kinh tế

    cacao đỏ