buffet coach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buffet coach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buffet coach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buffet coach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • buffet coach

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa xe hàng ăn