botryoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

botryoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm botryoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của botryoid.

Từ điển Anh Việt

  • botryoid

    Cách viết khác : botryoidal

Từ điển Anh Anh - Wordnet