botryoid sacoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

botryoid sacoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm botryoid sacoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của botryoid sacoma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • botryoid sacoma

    * kỹ thuật

    y học:

    sacôm hình chùm