botryoidal structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

botryoidal structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm botryoidal structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của botryoidal structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • botryoidal structure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kiến trúc kết hạch