bluegrass state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bluegrass state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bluegrass state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bluegrass state.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bluegrass state

    Similar:

    kentucky: a state in east central United States; a border state during the American Civil War; famous for breeding race horses

    Synonyms: KY

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).