blocking network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blocking network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blocking network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blocking network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blocking network

    * kỹ thuật

    mạng chặn