black-market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black-market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black-market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black-market.

Từ điển Anh Việt

  • black-market

    xem black market

Từ điển Anh Anh - Wordnet