biting louse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

biting louse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biting louse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biting louse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • biting louse

    Similar:

    bird louse: wingless insect with mouth parts adapted for biting; mostly parasitic on birds

    Synonyms: louse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).