bitchiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bitchiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bitchiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bitchiness.

Từ điển Anh Việt

  • bitchiness

    * danh từ

    ý xấu, ác ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet