beams sides nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beams sides nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beams sides giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beams sides.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beams sides

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    các mặt bên của dầm