beams (and stringers) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beams (and stringers) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beams (and stringers) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beams (and stringers).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beams (and stringers)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm gỗ được dẻo vuông vắn