bb gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bb gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bb gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bb gun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bb gun

    an air gun in which BBs are propelled by compressed air

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).