barring motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barring motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barring motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barring motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • barring motor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    động cơ quay bánh đà