barring-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barring-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barring-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barring-out.

Từ điển Anh Việt

  • barring-out

    /'bɑ:riɳ'aut/

    * danh từ

    (ngôn ngữ nhà trường) sự phản kháng chặn cửa (không cho thầy giáo vào)