barring gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barring gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barring gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barring gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • barring gear

    * kỹ thuật

    mâm xoay

    điện lạnh:

    bánh xoay