banking power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banking power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banking power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banking power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • banking power

    * kinh tế

    năng lực cho vay của ngân hàng