ballpoint pen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ballpoint pen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ballpoint pen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ballpoint pen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ballpoint pen

    Similar:

    ballpoint: a pen that has a small metal ball as the point of transfer of ink to paper

    Synonyms: ballpen, Biro

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).