ballpoint mouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ballpoint mouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ballpoint mouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ballpoint mouse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ballpoint mouse

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thiết bị trỏ (của Microsoft)