balking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • balking

  * kỹ thuật

  sự bỏ qua

  sự trục trặc

  cơ khí & công trình:

  sự hóc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • balking

  stopping short and refusing to go on

  a balking

  a balky mule

  a balky customer

  Synonyms: balky

  Similar:

  resist: refuse to comply

  Synonyms: balk, baulk, jib