balancing piston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

balancing piston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm balancing piston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của balancing piston.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • balancing piston

    * kỹ thuật

    pittông cân bằng