backspace key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backspace key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backspace key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backspace key.

Từ điển Anh Việt

 • backspace key

  (Tech) phím lùi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • backspace key

  * kỹ thuật

  phím lùi

  toán & tin:

  phím backspace

  phím xóa lùi

  xây dựng:

  phím xóa ngược

Từ điển Anh Anh - Wordnet