availability effects nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

availability effects nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm availability effects giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của availability effects.

Từ điển Anh Việt

  • Availability effects

    (Econ) Các hiệu ứng của sự sẵn có.

    + Các tác động của những thay đổi về số lượng tín dụng có sẵn, chứ không phải tác động thông qua giá, nghĩa là lãi suất.